Algemene Voorwaarden MONOP B.V. 

MONOP B.V.
Akker 1, 5737 BR Lieshout
Nederland
Telefoon: +31(0)6-40201296
petra@greenscreenbox.nl
www.greenscreenbox.nl 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn. 

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. 

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

5. Koper: Het Bedrijf dat of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper. 

6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van MONOP B.V. en andere verplichtingen tussen Koper en MONOP B.V., alsmede voorstellen van MONOP B.V. voor Diensten die door MONOP B.V. aan Koper worden verstrekt en die door Koper worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door MONOP B.V. waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. 

7. Diensten: de Diensten die MONOP B.V. aanbiedt zijn het geven van (online) trainingen en workshops. 

8. Producten: De Greenscreenbox Producten en aanverwante accessoires die door MONOP B.V. worden aangeboden. 

9. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: MONOP B.V. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van MONOP B.V. en iedere Overeenkomst tussen MONOP B.V. en een Koper en op elk Product dat door MONOP B.V. wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal MONOP B.V. aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van MONOP B.V. zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met MONOP B.V. is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod 

 1. Alle door MONOP B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door MONOP B.V. gedane Aanbod is vrijblijvend. MONOP B.V. is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft MONOP B.V. het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor MONOP B.V. gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen MONOP B.V. niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). MONOP B.V. kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van MONOP B.V. zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht MONOP B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen Producten tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van MONOP B.V.  heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen of door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan MONOP B.V. te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Een Aanbod kan door MONOP B.V. gedaan worden via de website of per e-mail.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met MONOP B.V., zal MONOP B.V. de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het  Aanbod is MONOP B.V. daaraan niet gebonden.
 5. MONOP B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 7. Indien van toepassing betreffende de online cursussen geldt het volgende: Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Voor Koper zijnde een Consument is het herroepingsrecht uitgesloten bij de aankoop van de online training en/of webinar, indien Koper zijnde een Consument hier uitdrukkelijk van af ziet.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. MONOP B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft MONOP B.V. het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MONOP B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan MONOP B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MONOP B.V. zijn verstrekt, heeft MONOP B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is MONOP B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor MONOP B.V., is Koper gehouden om  dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. MONOP B.V. kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. MONOP B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat MONOP B.V. is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MONOP B.V. bekend was.
 7. Koper vrijwaart MONOP B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 – Levering 

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door MONOP B.V. of er door andere omstandigheden buiten de macht van MONOP B.V. enige vertraging ontstaat, heeft MONOP B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient MONOP B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper zijnde een Bedrijf is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is MONOP B.V. gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door MONOP B.V. of een externe vervoerder is MONOP B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien MONOP B.V. gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan MONOP B.V. ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien MONOP B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. MONOP B.V. is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. MONOP B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. MONOP B.V. behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 – Verpakking en transport 

 1. MONOP B.V. verbindt zich jegens Koper om de te leveren Producten behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van Producten zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties 

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Voor de zakelijke Koper is bovengenoemde termijn 5 dagen.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. MONOP B.V. erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan MONOP B.V. te worden gemeld op petra@greenscreenbox.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte Producten. Als Koper gebrekkige Producten wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van MONOP B.V. op de wijze zoals door MONOP B.V. aangegeven.
 5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan MONOP B.V., conform de retour instructies van MONOP B.V.. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. MONOP B.V. is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Koper haar reclamatierecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan MONOP B.V. te wijten is, zal MONOP B.V. na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op MONOP B.V.. 

Artikel 9 – Adviezen 

 1. MONOP B.V. kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal MONOP B.V. de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Koper beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door MONOP B.V. verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Koper is op eerste verzoek van MONOP B.V. verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien MONOP B.V. wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Koper niet of niet tijdig een beoordeling op een door MONOP B.V. gedaan voorstel, is Koper te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van MONOP B.V. kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Koper en diens medewerkers. Koper staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

Artikel 10 – Workshop en/of training 

1.Indien hiertoe opdracht is gegeven kan MONOP B.V. training en of workshop verzorgen voor Koper. 

 1. De workshop en/of training vindt plaats op locatie van Koper of op een nader te bepalen locatie van MONOP B.V.. Indien de workshop en/of training plaatsvindt op locatie van Koper, is Koper verplicht de in het kader van de workshop en/of training vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een workshop en/of training niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Koper niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Koper. MONOP B.V. is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de workshop en/of training.
 2. De inhoud van de door MONOP B.V. aangeboden workshop en/of training en de gedurende de workshop en/of training verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal MONOP B.V. de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De workshop en/of training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Koper alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 3. Koper zal MONOP B.V. schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de workshop en/of alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Koper aandacht wenst.
 4. MONOP B.V. is gerechtigd de workshop en/of training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van MONOP B.V. om de workshop en/of training te verplaatsen. Indien Koper op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Koper naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan de workshop en/of training. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is MONOP B.V. gerechtigd de workshop en/of training in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Koper worden overlegd. 

Artikel 11 – Online training en/of webinar 

 1. Indien Koper een online training en/of webinar heeft aangeschaft, krijgt Koper toegang tot de Dienst via de aangegeven wijze. MONOP B.V. verleent aan Koper een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de online training en/of webinar.
 2. Koper mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Koper niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 3. Koper heeft slechts toegang tot de online training en/of webinar indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden. Na betaling van de training en/of webinar, ontvangt Koper een toegangslink naar de pagina waar de training en/of webinar op gehost wordt waarna Koper toegang zal krijgen tot de training en/of webinar die gekocht is.
 4. In geval van technische problemen dient Koper MONOP B.V. hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. MONOP B.V. zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Indien Koper een periode geen gebruik kan maken van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst, op verzoek van Koper, verlengd worden met de periode waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogelijk was. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en risico van MONOP B.V. komen.
 5. Indien Opdrachtgever heeft betaald voor de toegang, maar hier geen gebruik van maakt, zal MONOP B.V. de reeds betaalde gelden niet restitueren. De toegang tot de online training en/of webinar vervalt na afloop van de training en/of webinar. De toegang tot de Dienst is maximaal 6 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven bij het Aanbod. Indien Koper desbetreffende termijn wil verlengen, dient Koper dit aan MONOP B.V. te melden waarna overleg plaatsvindt.
 6. Indien Koper nog een training/webinar wenst te volgen, dient Koper de toegang tot een nieuwe training en/of webinar aan te schaffen. 

Artikel 12 – Verplichtingen Koper 

 1. Koper is verplicht alle door MONOP B.V. verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat MONOP B.V. niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Koper.
 2. MONOP B.V. is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Koper te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is MONOP B.V. verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door MONOP B.V.  voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. MONOP B.V. kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is MONOP B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Koper. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Koper dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan MONOP B.V..

Artikel 13 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Koper nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Koper te komen, is Koper verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. MONOP B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Koper verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van MONOP B.V., MONOP B.V. een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Koper.

Artikel 14 – Prijzen en annulering 

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop MONOP B.V. geen invloed heeft, kan MONOP B.V. deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. In geval van annulering van workshop of training geldt: bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt Koper het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de training of workshop, wordt geen geld teruggeboekt. 

Artikel 15 – Betaling en incassobeleid 

 1. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van MONOP B.V.. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van MONOP B.V. een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is MONOP B.V. gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, (persoonlijk) faillissement, beslag of surseance van betaling van (de onderneming van) Koper zijn de vorderingen van MONOP B.V. op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. MONOP B.V. heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MONOP B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. MONOP B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn, zoals vermeld op de factuur, heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal MONOP B.V. zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien MONOP B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door MONOP B.V. geleverde Producten, blijven eigendom van MONOP B.V. totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met MONOP B.V. gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht MONOP B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat MONOP B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan MONOP B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MONOP B.V. zich bevinden en die Producten mede terug te nemen.
 5. MONOP B.V. heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van MONOP B.V.. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal MONOP B.V. zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan MONOP B.V. worden vergoed door Koper.

Artikel 17 – Garantie 

 1. MONOP B.V. staat er gedurende één jaar na levering voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Meer specifiek is het Product gekeurd conform CE-norm en EN71.
 2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Europa. Bij gebruik buiten Europa dient Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. MONOP B.V. kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Producten.
 3. MONOP B.V. is niet aansprakelijk indien Koper het Product buiten Europa gebruikt. Alle schade als gevolg van het gebruik zijn derhalve uitgesloten. Voor het overige wordt aangesloten bij artikel 19 van deze algemene voorwaarden.
 4. De garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door MONOP B.V. verstrekte garantie een Product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van het Product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Koper in rekening gebracht worden.
 5. MONOP B.V. verschaft Koper een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik (elk gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing) daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Koper en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MONOP B.V., Koper of derden aan het Product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere Producten werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar MONOP B.V. geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 18 – Opschorting en ontbinding 

 1. MONOP B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is MONOP B.V. bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met MONOP B.V. gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is MONOP B.V. bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van MONOP B.V. op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer MONOP B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. MONOP B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 – Beperking aansprakelijkheid 

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door MONOP B.V. leidt tot aansprakelijkheid van MONOP B.V. jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door MONOP B.V. in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van MONOP B.V. is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. MONOP B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. MONOP B.V. is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. MONOP B.V. levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. Enige door MONOP B.V. opgeleverde adviezen, op basis van door Koper onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van MONOP B.V..
 5. De inhoud van het opgeleverde advies van MONOP B.V. is niet bindend en slechts adviserend van aard. Koper beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van MONOP B.V. opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Koper. Koper is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van MONOP B.V.. MONOP B.V. is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 6. Indien door of namens Koper een derde wordt ingeschakeld, is MONOP B.V. nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Koper ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Koper ingeschakelde derde in MONOP B.V. haar eigen advies.
 7. MONOP B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 8. MONOP B.V. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 9. MONOP B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens MONOP B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van MONOP B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij MONOP B.V. binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 20 – Overmacht 

 1. MONOP B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van MONOP B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan MONOP B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van MONOP B.V. en (xi) overige situaties die naar het oordeel van MONOP B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. MONOP B.V. heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MONOP B.V.  haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover MONOP B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MONOP B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 21 – Risico overgang 

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de Producten het magazijn van MONOP B.V. verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.  

Artikel 22 – Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van MONOP B.V. berusten uitsluitend bij MONOP B.V..
 2. Het is Koper verboden om alle documenten waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van MONOP B.V. rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MONOP B.V.. Het is Koper niet toegestaan om wijzigingen in de door MONOP B.V. geleverde Producten aan te brengen. 
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van MONOP B.V. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. In geval van inbreuk door Koper is Koper een direct opeisbare boete van €10.000,- euro aan MONOP B.V. verschuldigd, vermeerderd met een boete van € 500,- euro voor elke dag, of deel daarvan, dat de inbreuk voortduurt. Voornoemde boete laat onverlet dat MONOP B.V. gerechtigd is om volledige vergoeding te vorderen van de door de inbreuk ontstane schade.

Artikel 23 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. MONOP B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal MONOP B.V. de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien MONOP B.V. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 24 – Klachten 

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van MONOP B.V. en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via petra@greenscreenbox.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil MONOP B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. MONOP B.V. stuurt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. MONOP B.V. streeft ernaar klachten binnen 4 weken na ontvangst in overleg met de klant op te lossen. Mocht dit niet haalbaar blijken, dan wordt Koper hierover schriftelijk (dat wil zeggen: per email) op de hoogte gesteld, tenminste 1 week voordat de termijn van 4 weken verloopt. Bij het schriftelijk op de hoogte stellen wordt tevens de indicatie vermeld wanneer MONOP B.V. verwacht uitsluitsel te kunnen geven over de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 5. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 6. Leidt bovenstaande procedure niet tot een oplossing, dan is het voor Koper mogelijk om een geschil aan te melden voor bemiddeling bij een onafhankelijke derde, te weten: Raad en Daad (www.raad-daad.nl/mediation). Uitspraak van deze onafhankelijke derde is voor MONOP B.V. bindend. Eventuele consequenties worden binnen 21 dagen uitgevoerd. 
 7. Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

Artikel 25 – Toepasselijk recht 

 1. Op elke Overeenkomst tussen MONOP B.V. en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. MONOP B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen MONOP B.V. en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Lieshout, 19-06-2023